Disclaimer

De inhoud van deze website is louter informatief en vormt in geen geval een commercieel aanbod noch een beleggingsadvies voor de aandelen van Aannemingsmaatschappij CFE NV of haar groepsvennootschappen.

Deze website wordt naar beste vermogen op regelmatige tijdstippen geactualiseerd. De Aannemingsmaatschappij CFE NV is evenwel in geen enkel geval aansprakelijk voor de schade die het gevolg zou kunnen zijn van via de website meegedeelde onjuiste, onvolledige of niet geactualiseerde informatie.

De Aannemingsmaatschappij CFE NV respecteert uw online privacy en doet al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van onze website te beschermen.

De Aannemingsmaatschappij CFE NV treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en neemt daarbij de nodige maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.  U kan onze website bezoeken zonder ook maar één persoonsgegeven dat u betreft te leveren.

Tijdens uw bezoek aan onze website kan CFE informatie opslaan op uw computer onder de vorm van een cookie of van een gelijkaardig bestand; kleine stukjes informatie worden op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven om een betere dienstverlening aan te bieden en latere bezoeken van de website makkelijker te doen verlopen. Met de meeste internetbrowsers kan u de cookies van uw harde schijf verwijderen, ze blokkeren, of vragen dat de browser u van hun aanwezigheid op de hoogte brengt, vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kan CFE u evenwel geen correcte werking van de website garanderen.

Om bepaalde diensten, die op onze website worden aangeboden, te kunnen leveren, moet CFE evenwel kunnen beschikken over sommige van uw persoonsgegevens. Onder meer, wanneer u zich inschrijft om geïnformeerd te blijven over onze activiteiten of wanneer u een curriculim vitae wenst over te maken, dan gaat u akkoord dat CFE de persoonsgegevens die u overmaakt verzamelt en registreert. CFE duidt precies aan welke informatie noodzakelijk is om de desbetreffende dienst goed te kunnen uitvoeren en zal uw gegevens enkel gebruiken om u de gevraagde dienst te kunnen leveren. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Tenslotte wordt er informatie samengevoegd tot anonieme statistieken of logboeken voorinterne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse.

Mits schriftelijk verzoek, per e-mail of per schrijven naar de Aannemingsmaatschappij CFE NV, ter attentie van de Communication Manager, Herrmann-Debrouxlaan 40-42, 1160 Brussel, België, kan elke persoon, die zijn identiteit bewijst, verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en vragen om ze te verbeteren of te verwijderen.

Andersoortige vragen, opmerkingen, klachten kunnen eveneens gesteld worden per e-mail of per schrijven naar Aannemingsmaatschappij CFE, Ter attentie van Communication Manager, Herrmann-Debrouxlaan 40-42, 1160 Brussel, België.

U kan met ons contact opnemen door een e-mail te sturen of door te schrijven naar de Aannemingsmaatschappij CFE NV, ter attentie van de Communication Manager, Herrmann-Debrouxlaan 40-42, 1160 Brussel, België.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om bijkomende gegevens op te vragen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer melding makend van het nummer VT4004892.

De auteursrechten van deze website behoren toe aan de Aannemingsmaatschappiij CFE NV. Gebruikers van deze site verbinden zich ertoe de informatie op deze site enkel voor persoonlijk gebruik te benutten. Een pagina op deze website mag niet voorgesteld worden in een kader dat niet tot de Aannemingsmaatschappij CFE NV behoort.

In geval van geschil met betrekking tot deze website, of in geval van geschil betreffende de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze disclaimer is enkel en alleen de Rechtbank van Brussel bevoegd, welke de Belgische wet zal toepassen.